2021-01-22 redakcija

IN BALANCE.LT PRIVATUMO POLITIKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mes rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl parengėme ir kviečiame susipažinti su duomenų apsaugos privatumo politika (toliau – „Privatumo politika“).

1.2. Privatumo politikoje mes pateikiame tvarkomų duomenų sąrašą, duomenų tvarkymo tikslus ir jų tvarkymo terminus, duomenų perdavimo tretiesiems asmenims sąlygas, nurodome Jūsų teises, susijusias su Jūsų tvarkomais duomenimis ir kitą su tuo susijusią informaciją.

1.3. Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktais.

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

2.1. In Balance tvarko šiuos asmens duomenis: 2.1.1. Asmens tapatybės duomenys: asmens vardas, pavardė. 2.1.2. Kontaktiniai duomenys: telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas. 2.1.3. Informacija apie Jūsų kreditinę ar debetinę kortelę (kortelės numeris, bankas, išdavęs kortelę, kortelės galiojimo terminas) ir/arba banko sąskaita (sąskaitos numeris ir banko pavadinimas), iš kurios (Jūsų pasirinktu atsiskaitymo būdu) po paslaugos suteikimo nurašomi pinigai už suteiktą paslaugą. 2.1.4. Informacija apie Jūsų automobilį: automobilio modelis, markė, valstybinis numeris, elektros įrenginio talpa. 2.1.5. Informacija apie Jūsų atliekamus veiksmus: vieta, kurioje buvo atliekama krovimo sesija (geolokaciniai duomenys), laikas kada buvo pradėta ir baigta krovimo sesija, Jūsų sunaudota el. energija. 2.1.6. Istorinė informacija apie Jūsų atliktus veiksmus: mokėjimų istorija, atliktų veiksmų istoriniai duomenys.

2.2. In Balance tvarkomi Jūsų asmens duomenys yra gaunami iš: 2.2.1. Jūsų Jums registruojantis In Balance mobiliojoje aplikacijoje ir naudojantis mobiliąja aplikacija. 2.2.2. Jūsų asmens duomenis gauname kai juos mums pateikia trečiosios šalys, t.y. duomenų bazes ir registrus tvarkančios įmonės ar valstybės įstaigos.

III. DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAI

3.1. Sutarties sudarymo tikslais: siekdami sudaryti su Jumis sutartį dėl In Balance paslaugų Jums teikimo, tvarkome Jūsų tapatybės duomenis (asmens kodas), kontaktinius duomenis (telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas).

3.2. Sutarties vykdymo tikslais: užtikrinant sutarties vykdymą, tvarkome Jūsų valdomo automobilio valstybinio numerio duomenis, automobilio modelį ir markę, elektros įrenginio talpą, duomenis, susijusius su paslaugų Jums teikimu ir bendravimo su Jumis duomenis, geolokacinius duomenis.

3.3. Mokestinių prievolių vykdymo tikslais: siekdami užtikrinti tinkamą atsiskaitymą už teikiamas paslaugas, tvarkome Jūsų kreditinės arba debetinės kortelės duomenis (kortelės savininkas, numeris, galiojimo laikas), banko sąskaitos, iš kurios vykdomas atsiskaitymas numeris, banko pavadinimas. Tvarkome Jūsų tapatybės duomenis (asmens kodas), PVM mokėtojo kodą (jeigu yra), kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas).

3.4. Paslaugų tiekimo kontrolės, įsiskolinimo ir skolų išieškojimo tikslais: analizuojant Jūsų atsiskaitymus už In Balance suteiktas paslaugas, tvarkome Jūsų asmens tapatybės duomenis kontaktinius duomenis, atliktų mokėjimų istoriją.

3.5. Paslaugų teikimo užtikrinimo tikslais: siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų kokybę, įvertinti ir išspręsti Jūsų teikiamus prašymus ir/arba skundus dėl paslaugų teikimo, tvarkome Jūsų tapatybės duomenis (vardas, pavardė, asmens kodas), kontaktinius duomenis (gyvenamosios vietos adresas), susirašinėjimo su Jumis duomenis ir su tuo susijusią informaciją.

3.6. Tiesioginės rinkodaros tikslais: teikdami Jums pasiūlymus tvarkome Jūsų kontaktinius duomenis (el. pašto adresas).

IV. JŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Jūs turite šias su asmens duomenų apsauga susijusias teises: 4.1.1. prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis. 4.1.2. prašyti, kad būtų ištaisyti Jūsų asmens duomenys. 4.1.3. prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai Jūsų asmens duomenys. 4.1.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys. 4.1.5. teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu. 4.1.6. teisę, kad In Balance pašalintų Jūsų asmens duomenis („teisė būti pamirštam“). 4.1.7. Teisę į duomenų perkeliamumą. 4.1.8. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4.2. Jei norite įgyvendinti savo teises, arba turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo, rašykite mums elektroninio paštu [email protected]

4.3. Teikiant prašymą Jūs privalote patvirtinti savo tapatybę: 4.3.1. kartu su prašymu pateikiant galiojančio asmens tapatybės dokumento kopiją; 4.3.2. prašymą pateikiant elektroniniu būdu jį patvirtinant elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia Jus įdentifikuoti.

4.4. Atsakymą į Jūsų paklausimą/skundą Jums pateiksime ne vėliau kaip 30 kalendorinių dienų tuo pačiu elektroninio pašto adresu, kuriuo gavome Jūsų paklausimą/skundą.

4.5. Pateikdami asmens duomenis prisiimate visą atsakomybę už pateiktų duomenų tikrumą. Pateikus netikrus ar neteisingus duomenis, Jūs atsakote už nuostolius, kuriuos In Balance ir/arba tretieji asmenys patyrė dėl tokios informacijos pateikimo.

4.6. Pasikeitus Jūsų asmens duomenims, prašome nedelsiant apie tai In Balance informuoti.

V. VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. In Balance teikiamos paslaugos skirtos tik vyresniems nei 16 metų asmenims, todėl jeigu manote, kad In Balance tvarko jaunesnių nei 16 metų asmenų duomenis, prašome apie tai In Balance nedelsiant informuoti ir tokios duomenis In Balance nedelsiant pašalins.

VI. TRETIESIEMS ASMENIMS PERDUODAMI ASMENS DUOMENYS

6.1. Jūsų duomenis atskleidžiame: 6.1.1. Mokėjimo paslaugų teikėjams (In Balance partneriams), vykdantiems mokėjimus tarp Jūsų ir In Balance. 6.1.2. Kompetetingoms valdžios institucijoms (policija, teismai ir kt). 6.1.3. advokatams, antstoliams ir kitiems asmenims, turintiems teisę gauti tokio pobūdžio informaciją.

6.2. Apmokėjimai apdorojami naudojantis www.makecommerce.lt platforma, kurios valdytojas Maksekeskus AS (Niine 11, Talinas 10414, Estija, reg. Nr.:12268475), todėl Jūsų asmeninė informacija, reikalinga mokėjimo įvykdymui ir patvirtinimui, bus perduodama Maksekeskus AS.

6.3. Jūsų asmens duomenys teikiami tik tiems tretiesiems asmenims, kurie užtikrina tinkamas asmens duomenų tvarkymo bei apsaugos sąlygas.

VII. DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

7.1. Asmens duomenis In Balance saugo tiek, kiek to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, dėl kurių duomenys buvo surinkti, arba teisės aktuose numatytą laikotarpį. Pasibaigus duomenų saugojimo terminui arba kai asmens duomenys nebereikalingi, In Balance duomenis sunaikina.

7.2. Asmens tapatybės duomenys, kontaktiniai duomenys, informacija apie automobilį, informacija apie atliekamus veiksmus, informacija apie kreditinę/debetinę kortelę ar banko sąskaitą, istorinė informacija saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir penkeris metus po jos pasibaigimo.

7.3. Apskaitos dokumentai bei kiti susijusę asmens duomenys saugomi visą sutarties galiojimo laikotarpį ir 10 metų po Sutarties su In Balance pasibaigimo pagal nacionalinius teisės aktus.

VIII. PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

8.1. In Balance turi teisę šią Privatumo politiką vienašališkai keisti.

8.2. Atlikę Privatumo politikos pakeitimus, apie tai Jums pranešime elektroniniu paštu, kad Jūs galėtumėte peržiūrėti šiuos pakeitimus prieš toliau naudojantis In Balance paslaugomis.

Senos redakcijos

LT 2020-09-30

Susiję dokumentai

NAUDOJIMOSI MOBILIOSIOS APLIKACIJOS INBALANCE GRID SĄLYGOS IR TAISYKLĖS