2021-01-22 redakcija

NAUDOJIMOSI MOBILIOSIOS APLIKACIJOS INBALANCE GRID SĄLYGOS IR TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp In Balance grid UAB, juridinio asmens kodas 305306915, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 121-33, LT-06120 Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100013112115 (toliau – „In Balance“) ir vartotojo (toliau – „Vartotojas“), reglamentuojantis Vartotojo registracijos Mobiliojoje aplikacijoje tvarką, naudojimosi Elektromobilių įkrovimo paslauga Įkrovimo stotelėse taisykles, atsakomybę ir atsiskaitymo tvarką. Sutartis yra abiem šalims privalomas dokumentas.

1.2. Prieš pradėdamas naudotis Mobiliają aplikacija, Vartotojas Mobiliojoje aplikacijoje paspaudęs mygtuką „Sutinku“ patvirtina, kad su šiomis sąlygomis ir taisyklėmis yra susipažinęs (toliau – „Taisyklės“), Taisyklės yra aiškios ir suprantamos, su Taisyklėmis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.3. Vartotojas patvirtina, kad jo In Balance pateikti duomenys, reikalingi Paslaugoms teikti, yra tikri, tikslūs, teisingi ir išsamūs. Pasikeitus pateiktiems duomenims, Vartotojas įsipareigoja nedelsdamas juos atnaujinti.

II. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS

Vartotojas In Balance klientas, sutikęs su šiomis Taisyklėmis ir jų pagrindu naudojantis Paslaugomis.

Paslaugos techniškai tvarkingo Elektromobinio įkrovimo Elektromobilio įkrovimo įrenginiu paslaugos, aprašytos In Balance internetinėje svetainėje adresu www.inbalance.lt.

Elektromobilis motorinė transporto priemonė, kurioje sumontuota jėgos pavara, turinti bent vieną ne išorinį elektros energijos keitiklį su elektrine įkraunamąja energijos kaupimo sistema, kurią galima įkrauti iš išorės.

Mobilioji aplikacija programinė įranga, skirta išmaniesiems telefonams, planšetiniams kompiuteriams ir kitiems mobiliesiems įrenginiams, kurių pagalba atliekamas Elektromobilio įkrovimas Įkrovimo stotelėje ir/arba kiti veiksmai numatyti programinėje įrangoje.

Įkrovimo stotelė įrenginys, kurio pagalba Vartotojas įkrauna Elektromobilį pagal pasirinktą krovimo galią.

Kainoraštis Mobiliojoje aplikacijoje Įkrovimo sesijai skelbiama Elektromobilių įkrovimo paslaugos kaina.

Įkrovimo sesija Nepertraukiamas vienkartinis Elektromobilio įkrovimas Įkrovimo stotelėje iki įkrovimo sustabdymo.

III. REGISTRACIJA IR PRISIJUNGIMAS PRIE MOBILIOSIOS APLIKACIJOS

3.1. Siekiant naudotis Paslaugomis, Vartotojas Mobiliojoje aplikacijoje atlieka registraciją, kurios metu sukuriama Vartotojo asmeninė paskyra.

3.2. Asmeninės paskyros sukūrimui, Vartotojas į Mobiliąją aplikaciją suveda savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, slaptažodį, taip pat mokėjimo kortelės duomenis ir/arba susieja savo banko sąskaitą su Mobiliosios aplikacijos vartotojo profiliu.

3.3. Vartotojui pateikus klaidingus duomenis, reikalingus registracijai Mobiliojoje aplikacijoje sukurti, registracija neatliekama, o atlikta, In Balance sprendimu, nedelsiant panaikinama.

3.4. Paslaugos Vartotojui pradedamos teikti po prisijungimo prie asmeninės paskyros Mobiliojoje aplikacijoje.

IV. NAUDOJIMOSI ĮKROVIMO STOTELE TAISYKLĖS

4.1. Vartotojas įsipareigoja naudotis Paslauga kaip atidus ir rūpestingas asmuo, naudoti Įkrovimo stotele nepažeidžiant Taisyklių reikalavimų.

4.2. Norėdamas pasinaudoti Paslauga, Vartotojas turi teisę pasirinkti bet kurią Mobiliojoje aplikacijoje pavaizduotą veikiančią ir kito vartotojo nenaudojamą Įkrovimo stotelę.

4.3. Vartotojas privalo užtikrinti, kad kiekvieną kartą prieš pradedant naudoti Įkrovimo stotele įsitikintų, kad Elektromobilis, kuriame įrengta elektrinė įkraunamoji energijos kaupimo sistema, yra techniškai tvarkingas ir Elektromobilį galima prijungti prie Įkrovimo stotelės.

4.4. Pastebėjus, kad Elektromobilis yra techniškai netvarkingas ir tai neleidžia atlikti įkrovimo ar gali sukelti neigiamas pasekmes Elektromobiliui ir/arba Įkrovimo stotelei ir/arba Įkrovimo stotelė yra techniškai netvarkinga (matomi akivaizdūs įrangos fiziniai pažeidimai ir pan.), naudotis Įkrovimo stotele griežtai draudžiama.

4.5. Elektromobilį pastačius į Įkrovimo stotelės vietą ir Elektromobilio kabelį saugiai įstačius į Įkrovimo aištelės ir Elektromobilio įkrovimo lizdus, į Mobiliąją aplikaciją suveda keturių skaitmenų, esančių ant Įkrovimo stotelės, kombinacija ir tokiu būdu susieja Įkrovimo stotelę su Mobiliąja aplikacija.

4.6. Mobiliojoje aplikacijoje atsiradus informacijai apie Vartotojui siūlomą įkrovimo būdą, Varotojas pasirenka įkrovimo būdą. Maksimali įkrovimo galia reiškia – Elektromobilio techninių parametrų leidžiamą maksimalią krovimo galią, bet ne didesnę nei 22 Kw. Subalansuota įkrovimo galia reiškia kintanti krovimo galia, kuri priklauso nuo laisvo elektros energijos resurso Įkrovimo stotelės lokacijoje, bet ne didesnė nei 22 Kw.

4.7. Mobiliojoje aplikacijoje pasirinkus vieną iš galimų krovimo būdų (maksimali įkrovimo galia arba subalansuota įkrovimo galia (Inbalance) įkrovimo galia), Elektromobilio įkrovimas pradedamas.

4.8. Vartotojas, pageidaudamas sustabdyti Elektromobilio krovimą, Mobiliojoje aplikacijoje paspaudžia mygtuką „Stop charging“. Paspaudus mygtuką „Stop charging“, Elektromobilio įkrovimas sustabdomas ir Mobiliojoje aplikacijoje parodomas Įkrovimo stotelės suvartota energija bei suteiktos Paslaugos kaina.

4.9. Vartotojui pageidaujant Elektromobilį įkrauti maksimaliai, t.y. Elektromobilio elektrinę įkraunamąją energijos kaupimo sistemą užpildyti maksimalia gamintojo leistina talpa, įkrovimas baigiamas automatiškai.

4.10. Vartotojas, naudodamasis Paslauga, Elektromobilį privalo statyti tokiu būdu, kad jis neužstotų Įkrovimo stotelės vietos kitiems In Balance Vartotojams pasinaudoti Paslauga toje pačioje Įkrovimo stotelėje.

4.11. Pasinaudojęs Paslauga, Vartotojas privalo Elektromobilio kabelį atjungti nuo Įkrovimo stotelės ir Elektromobinį iš Įkrovimo stotelės patraukti tokiu būdu, kad Elektromobilis netrukdytų kitiems Elektromobiliams pasinaudoti Paslauga toje pačioje Įkrovimo stotelėje.

4.12. Esant bet kokiam Įkrovimo stotelės ir/arba Elektromobilio sutrikimui, atsiradusiam Elektromobilio krovimo metu, Vartotojas privalo Elektromobilio įkrovimą nedelsiant nutraukti ir apie tai informuoti In Balance elektroniniu paštu adresu [email protected]

4.13. Paslaugomis draudžiama naudotis apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų, narkotinių ir/ar psichotropinių medžiagų, kitų psichiką veikiančių medžiagų.

V. PASLAUGŲ TEIKIMO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Įkrovimo sesijos Paslaugos kaina susideda iš Vartotojo pasirinktos Elektromobilio įkrovimo režimo Kwh kainos ir Elektromobilio įkrovimo metu sunaudotos elektros energijos kiekio kWh sandaugos,

5.2. Vartotojas turi galimybę rinktis tarp dviejų Elektromobilio įkrovimo režimų, t.y. 5.2.1. maksimali įkrovimo galia, kuri leidžia Elektromobilį krauti Elektromobilio techninių parametrų leidžiama maksimalia krovimo galia, bet ne didesne nei 22 Kw, ir 5.2.2. Subalansuota įkrovimo galia (Inbalance), kuri leidžia Elektromobilį krauti kintančia krovimo galia, kuri priklauso nuo laisvo elektros energijos resurso Įkrovimo stotelės lokacijoje, bet ne didesne nei 22 Kw.

5.3. Elektromobilio įkrovimo kiekis kWh (kilovatvalandėmis) nustatomas pagal In Balance Paslaugai suteikti naudojamą sertifikuotą elektros apskaitos įrenginį ir algoritmų bei kitų metodų pagalba apskaičiuotą kiekvienos krovimo sesijos suvartotą elektros energijos kiekį (sub-metering). Patvirtindamas Taisykles, vartotojas su tokiu elektros energijos kiekio apskaičiavimo metodu sutinka.

5.4. Prieš pradedant Elektromobilio įkrovimo procedūrą, Mobiliojoje aplikacijoje rodoma Įkrovimo sesijos 1 (vienos) kWh kaina.

5.5. Atlikus Elektromobilio įkrovimą, Mobiliojoje aplikacijoje Vartotojui pateikiama suteiktos Paslaugos ataskaita, kurioje nurodoma Elektromobilio įkrovimui suvartota elektros energija kWh, įkrovimo kaina, vieta ir laikas, nuo Vartotojo banko kortelės ar banko sąskaitos nurašoma paslaugos kaina

5.6. Už faktiškai suteiktas paslaugas atsiskaityti galima naudojantis bankų elektroninės bankininkystės paslaugomis, bei Visa/MasterCard mokėjimo kortelėmis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimu platforma. Sumokėtos lėšos už faktiškai suteiktas paslaugas nėra grąžinamos.

5.7. Jeigu suteikus Paslaugą Vartotojo banko kortelėje ar sąskaitoje, susietoje su Mobiliąją aplikacija, yra nepakankamas kiekis pinigų atsiskaityti už suteiktas paslaugas, Vartotojas įsipareigoja susidariusį įsiskolinimą padengti ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas, skaičiuojamas nuo eletroninio laiško, kuriuo Vartotojui pateikiama sąskaita faktūra už suteiktas Paslaugas, gavimo dienos. Iki Vartotojo skola yra parengiama, In Balance turi teisę Vartotojui sustabdyti tolimesnį paslaugų teikimą.

5.8. Susidariusio įsiskolinimo Vartotojui nepadengus Taisyklių 5.6. punkte nustatytais terminais, In Balance turi teisę reikalauti iš Vartotojo 0,05 procentų dydžio delspinigių sumokėjimo už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną.

5.9. Kalendorinio mėnesio pabaigoje Vartotojo Mobiliojoje aplikacijoje pateikiama einamojo mėnesio suteiktų Paslaugų ataskaita.

5.10. Sąskaita faktūra už per vieną mėnesį suteiktas Paslaugas Vartotojui pateikiama elektroniniu paštu ne vėliau kaip sekančio mėnesio 15 (penkioliktos) dienos.

5.11. Mobiliojoje aplikacijoje Vartotojas gali nurodyti rekvizitus, kuriais pageidauja gauti PVM sąskaitą – faktūrą.

5.12. Vartotojas, gavęs suteiktos Paslaugos ataskaitą, privalo per 2 (dvi) kalendorines dienas patikrinti, ar ataskaitoje nurodyti duomenys yra teisingi, bei, esant neatitikimų, apie tai In Balance informuoti elektroniniu paštu. Per aukščiau nurodytą terminą Vartotojui nepateikus pretenzijų, laikoma, kad Vartotojas su pateikta ataskaita sutinka ir šie duomenys bus perkelti į einamojo mėnesio sąskaitą faktūrą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR NUOSTOLIŲ ATLYGINIMAS

6.1. Dėl netinkamo savo įsipareigojimų, nurodytų Taisyklėse, vykdymo, In Balance privalo atlyginti Vartotojui dėl to padarytus tiesioginius nuostolius. In Balance neatsako už jokius netiesioginius nuostolius.

6.2. In Balance neatsako už Elektromobilio ar jo dalių gedimus, kurie atsirado iki pasinaudojimo Paslauga ir/arba dėl netinkamo naudojimosi Paslauga ir/arba dėl su Paslaugos suteikimu nesusijusiais veiksniais.

6.3. In Balance neatsako už Vartotojui trečiųjų asmenų padarytą žalą tretiesiems asmenims neteisėtai pasinaudojus Mobiliosios aplikacijos prisijungimo duomenimis ir/arba Vartotojo mobilaus įrenginiu, kuriame yra įdiegta Mobilioji aplikacija, jeigu šiuos duomenis ir/arba Mobiliąją aplikaciją Vartotojas prarado ne dėl In Balance kaltės.

6.4. Už Vartotojo padarytą žalą Krovimo stotelei Vartotojas atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VII. PASLAUGŲ TEIKIMO SUTRIKIMAI

7.1. Paslaugos teikimo konkrečioje Įkrovimo stotelėje sutrikimas įprastai parodomas Mobiliojoje aplikacijoje esančiame žemėlapyje.

7.2. Jeigu Vartotojui nepavyksta pasinaudoti Paslauga Mobiliojoje aplikacijoje esančiame žemėlapyje pavaizduota veikiančia Įkrovimo stotele, laikoma, kad toje Įkrovimo stotelėje Paslaugos teikimas yra sutrikęs ir ja naudotis draudžiama.

7.3. Apie Paslaugos teikimo sutrikimus, negalėjimą pasinaudoti Paslauga ar esant kitiems klausimams, Vartotojai su In Balance gali susisiekti elektroniniu paštu adresu [email protected]

7.4. Atsakymą į paklausimą ir/arba pretenziją In Balance įsipareigoja Vartotojui pateikti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

VIII. PASLAUGŲ ATSISAKYMAS

8.1. Vartotojas turi teisę bet kada Paslaugų atsisakyti iš savo mobiliojo įrenginio ištrindamas Mobiliają aplikaciją arba apie tai Taisyklėse nurodytu elektroniniu paštu informuodamas In Balance.

8.2. Panaikinus Mobiliąją aplikaciją laikoma, kad sutartis tarp Vartotojo ir In Balance yra nutraukta nuo Mobiliosios aplikacijos ištrinimo momento, o pranešus elektroniniu paštu, po 5 (penkių) dienų, skaičiuojamų nuo elektroninio laiško, kuriame nurodomas Vartotojo vardas, pavardė ir prašymas nutraukti sutartį, pateikimo dienos.

8.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina šalių prievolių, atsiradusių pagal Sutartį iki jos nutraukimo momento.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1.Taisyklės įsigalioja ir yra vykdytinos nuo registracijos Mobiliojoje aplikacijoje atlikimo momento, kuriuo Vartotojas patvirtina, kad su Taisykėmis susipažino.

9.2. In Balance turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant Kainoraštį prieš tai Mobiliojoje aplikacijoje ir elektroniniu paštu, kurį Vartotojas pateikė In Balance registruodamasis Mobiliojoje aplikacijoje, informavusi Vartotoją. Jeigu po Taisyklių pakeitimo momento Vartotojas toliau naudosis Paslaugomis, tai laikoma Vartotojo sutikimu su atliktais Taisyklių pakeitimais.

9.3. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė

9.4. Visi tarp In Balance ir Vartotojo kilę nesutarimai dėl Taisyklių vykdymo ir/arba Paslaugų teikimo sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teismuose In Balance buveinės vietos teisme.

Senos redakcijos

LT 2020-09-01

Susiję dokumentai

PRIVATUMO POLITIKA